Wie vormen de nieuwe groep van werelddienaren?

Op de talloze ideeën, geloven en stelsels in de wereldpolitiek en op sociaal en religieus gebied reageren de mensen op twee fundamentele manieren.

De ene groep omvat die mensen die de reactionaire methoden om de waarheid te vinden en tot uitdrukking brengen aanhangen en die aan gehoorzaamheid en gezag de voorkeur geven boven zuiver denken en de leiding van het eigen innerlijk.

De andere groep omvat diegenen, die voelen waar de oorzaken liggen welke de evolutie van de mens tot gevolg hebben en die bovendien de invloed van de ziel erkennen. Zij zien in dat twee doorslaggevende factoren de mensheid naar een nieuw tijdperk van vrede en welvaart zullen voeren:

Deze tweede categorie behoort tot de nieuwe groep van werelddienaren, een groep die in de wereld tot uiting komt door de vrouwen en mannen van goede wil. Zij behoren niet tot een bepaald ras of geloof en zij zijn zich ervan bewust dat afzonderlijke en wedijverende methoden slechts conflicten veroorzaken en daardoor het tot stand brengen van juiste menselijke verhoudingen verhinderen.

 

Wie zijn zij?

Op welke gebieden zijn zij werkzaam?

Internationale visie

Vertegenwoordigers van een denkwijze

Het wereldprobleem waarvoor wij staan

Wie kan de oplossing brengen?

Er bestaat een plan voor de mensheid

Zeven categorieën groepen

De onmiddellijke doeleinden van het Plan

Het werk van de geestelijke Hiërarchie van de planeet

De aard van de geestelijke Hiërarchie

Het werk van de Hiërarchie

 

WIE ZIJN ZIJ?

De Nieuwe Groep van Werelddienaren is géén organisatie. Zij heeft geen hoofdkwartieren, voorzitter, lijst van functionarissen of leden. Zij bestaat alleen maar uit dienaren van de mensheid, die zich over de hele wereld verspreid in elk land bevinden en die de taak op zich hebben genomen om alle mannen en vrouwen van goede wil te ontdekken en helpen. Ieder weldenkend mens kan tot deze groep behoren op grond van zijn onzelfzuchtig werken voor het welzijn van de mensheid als geheel.

De nieuwe groep van werelddienaren is reeds een daadwerkelijke actieve groep. Iedere man of vrouw in elk land op beide halfronden, die werkt om de breuken tussen de volkeren te helen, het besef van broederschap op te roepen, het gevoel voor onderlinge verhoudingen aan te kweken en die geen verschil van ras en nationale of godsdienstige barrières laat gelden, is een lid van de nieuwe groep van werelddienaren, zelfs indien hij of zij hier nog nooit in deze termen van gehoord heeft. (terug naar boven)

 

OP WELKE GEBIEDEN ZIJN ZIJ WERKZAAM?

De werelddienaren komen voort uit alle takken van menselijk streven; zij zijn mensen, die scheppend werk verrichten. Zij bevinden zich zowel onder de industriëlen als in eenvoudige gezinnen en in arbeiderskringen. Er zijn geleerden bij, die heftig alles afwijzen wat niet bewezen is en tóch alles wat zij aan wetenschappelijke bekwaamheid en kennis bezitten in dienst van de mensheid stellen - ieder op zijn eigen gebied. Er zijn mensen van een uitzonderlijke financiële positie bij, die het bezit van geld als een bijzondere verantwoordelijkheid beschouwen; daarom stellen ze dit met wijs overleg ter beschikking van anderen teneinde de gemeenschap te dienen. Er zijn pedagogen bij, die kennis op de juiste wijze doorgeven en die een encyclopedisch begrip hebben van de door de eeuwen heen vergaarde wijsheid. Deze trachten zij te gebruiken om de jeugd te leren iets van het leven te maken dat mooi en goed is en haar krachten aan opbouwend en scheppend werk te geven. Er bevinden zich ook geestelijke en godsdienstige leiders onder. Al deze mensen stralen het geestelijke licht uit en hebben hun medemensen met veel begrip lief. (terug naar boven)

 

INTERNATIONALE VISIE

Deze werelddienaren zijn mannen en vrouwen, die een internationale visie hebben, welke op geen enkele wijze hun goede staatsburgerschap belemmert in het land, dat hun trouw als onderdanen verlangt. Evenmin druist hun visie in tegen actieve deelname aan het geloof waartoe zij zich voelen aangetrokken en dat hun dienst opeist. Zij zijn heden ten dage over de gehele wereld verspreid werkzaam, in ieder land en in vele organisaties - godsdienstige, politieke, wetenschappelijke en rassenorganisaties. Bovenal onderscheiden zij zich door hun bekwaamheid om langs opbouwende lijnen te werken.

Deze werkers leggen de nadruk op de punten van overeenkomst en niet op de verschilpunten. Zij moedigen geen sektarische afscheidingen aan en trachten een eind te maken aan rassenhaat en de vele klassenverschillen. Zij vestigen de aandacht op het goede en ware en moedigen het begrip voor de medemens en wederzijdse goede wil aan. Zij verkondigen het beginsel van God als de "Vader" van ons allen, hetgeen pas de ware basis voor een echte broederschap der mensen biedt. (terug naar boven)

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN DENKWIJZE

Wanneer zij werkzaam zijn op het gebied van internationale politiek, verliezen zij het feit niet uit het oog, dat iedere natie iets van waarde kan bijdragen aan de familie van naties; de idee die hun werkzaamheden stuwt is daarom dienst aan de mensheid. Wanneer zij op religieus gebied werken, trachten zij verschillen te overbruggen en zij erkennen het universele van de waarheid. Zij vallen geen mensen, klassen of systemen aan en onder geen omstandigheid veroordelen of bekritiseren zij enig ras of enige natie. Aldus trachten zij heden de grondtoon voor internationaal begrip te vinden, die een wereld van vrede zal inluiden en zij vestigen de aandacht op die geestelijke verhouding tot God en tot elkaar, die aan onze godsdienstige verschillen een eind zal maken.

De leden van de nieuwe groep van werelddienaren vormen echter geen groep van onpraktische mystici. Zij weten precies wat zij willen en hun plannen zijn zó ontworpen dat zij - zonder enige bestaande toestand te ontwrichten - over de hele wereld de mensen van goede wil ontdekken en bij elkaar brengen. Hun vereend verlangen is, dat deze mensen van goede wil tezamen zullen staan in volkomen begrijpen en aldus een langzaam groeiende groep mensen zullen vormen, wier belangstelling uitgaat naar de mensheid en niet vóór alles naar hun onmiddellijke omgeving. Deze ruimere belangstelling zal hen echter niet beletten goede burgers te zijn van het land waar het lot hen heeft geplaatst. Zij zullen zich schikken in de toestand waarin zij zich bevinden en deze aanvaarden, doch zij zullen (in die toestand en onder die regering of godsdienstige orde) werken voor goede wil, voor het neerhalen van slagbomen en voor wereldvrede. Zij zullen iedere aanval op bestaande regeringsstelsels en personen vermijden: zij zullen zich houden aan de wetten van het land, waarin zij moeten wonen, maar zij zullen de geest van niet-haten aankweken, elke gelegenheid te baat nemend om de nadruk te leggen op de broederschap der volkeren, op de eenheid van geloof en op onze economische onderlinge afhankelijkheid. (terug naar boven)

Dit is over het algemeen beschouwd de houding, die de mensen van goede wil aannemen om mee te helpen aan en met het werk, dat door de nieuwe groep van werelddienaren wordt gedaan. Zij kunnen gezien worden als de belichaming van het naderende Koninkrijk Gods op aarde, maar men zal er rekening mee moeten houden, dat dit Koninkrijk géén uitsluitend Christelijk Koninkrijk (in de gebruikelijke betekenis van het woord) zal zijn en geen aardse regering. Het is een verzameling van al diegenen, die vrij zijn van de geest van haat en afgescheidenheid - ongeacht tot welke wereldgodsdienst, natie, ras of politieke partij zij behoren en in al deze groeperingen zijn zij werkzaam. Het is een verzameling van hen, die trachten juiste omstandigheden op aarde te scheppen door onderlinge goede wil van alle mensen, overal ter wereld. (terug naar boven)

 

HET WERELDPROBLEEM WAARVOOR WIJ STAAN

De gisting in de hedendaagse wereld is tot de diepste diepte der mensheid doorgedrongen. Alle gebieden van 's mensen denken zijn in de verdeeldheid en verwarring betrokken. Onze twisten berusten nu hoofdzakelijk op onze economische behoeften en in de tweede plaats op grote en onderling sterk uiteenlopende ideologieën. Hiervoor zijn duidelijke, concrete redenen. Overbevolking, handelsbelemmeringen, gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod en de ongelijke verdeling van welvaart, plus de eenzijdige specialisering van ons universitair en hoger onderwijs. Bovendien hebben de ambities en goedbedoelde experimenten van invloedrijke personen dikwijls een averechtse uitwerking.

De onmiddellijke oorzaken worden in het algemeen herkend, ofschoon de ware reden veel dieper ligt en niet zo gemakkelijk kan worden ingezien. De denkers in de wereld beginnen heden echter de algemene lijnen helder te zien. De ware oorzaak ligt in het conflict tussen enkele grote idealen, die alle op geestelijke denkbeelden berusten, doch alle worden verkracht voor doeleinden die tot afgescheidenheid, haat, partijstrijd, wijdverspreide economische ellende en angst voor de mogelijkheid van een nieuwe algemene wereldbrand leiden.

De mensen wijden hun leven aan het verdedigen van het een of andere beginsel dat hun van overheersend belang schijnt, of zij geven al hun energie aan het omverwerpen van een ander beginsel, dat hun medemensen even belangrijk schijnen te vinden. Het aanvallen van personen, het belasteren van reputaties, het toeschrijven van valse beweegredenen en het aanwakkeren van haat vormen een erkend doel van de werkwijze van hen die - dikwijls met goede bedoeling - de wereld pogen te redden, orde uit de chaos trachten te scheppen en het goede, zoals zij het zien, trachten te verdedigen.

Gelukkig vraagt men naar een oplossing, die niet negatief, maar geheel en al positief is. Aan alle kanten bestaat het dringende verlangen om de oude regeling, die gefaald heeft, te veranderen en om een nieuw tijdperk van economische veiligheid en vredig leven in te luiden. Men wenst uit te vinden wat er in de grond verkeerd was en door het vinden van de oplossing de mensen naar een nieuw tijdperk van vrijheid en geluk te voeren. Kennelijk is succes hierin afhankelijk van twee dingen:

1. Alle inspanningen die tot nu toe werden verspild aan het behandelen van gevolgen moeten worden gericht op de oorzaken, die aan de toestanden ten grondslag liggen. De negatieve benadering van het probleem, die tot uitdrukking kwam in pogingen het verkeerde aan de kaak te stellen, personen of regeringen te beschuldigen en organisaties, groepen, partijen en godsdienst, alsmede hun wijze van van werken, aan te vallen, dit alles heeft geleid tot een nutteloos verspillen van tijd, kracht en geld.
2. Er moet op groter schaal en doeltreffender wijze worden gepoogd om over de gehele wereld alle mensen van goede wil, van vredelievende bedoeling, van intelligente vriendelijkheid en goedheid te vinden, zodat zij in hun groet aantal gezamenlijk kunnen handelen in juiste en zeer bepaalde richtingen. Zij hebben de betrekkelijke nutteloosheid van de georganiseerde groepen gadegeslagen, die getracht hebben aan oorlog een einde te maken en de klaarblijkelijke hulpeloosheid van de verscheidene groepen, die zich met de economische situatie bezig hielden. Zij beginnen langzamerhand te beseffen, dat het tot stand komen van een betere wereld en juiste menselijke verhoudingen alleen door hun gebundelde kracht en goede wil kan worden bereikt. (terug naar boven)

 

WIE KAN DE OPLOSSING BRENGEN?

De mensen in de hedendaagse wereld kunnen worden verdeeld in vier groepen. Dit is natuurlijk ruim genomen, want tussen deze vier hoofdverdelingen in bestaan vele overbruggende groepen.

1. De onwetende massa. Deze mensen zijn door armoede, hun geringe of geheel ontbrekende kennis van lezen en schrijven, door honger en werkeloosheid in een gespannen toestand geraakt. Het feit dat zij geen gezonde vrijetijdsbesteding of mogelijkheid tot culturele ontwikkeling hebben, verergert deze toestand aanmerkelijk. Hieronder zijn echter mensen, die voldoende ontwikkeld zijn om op voorstellen, beloften en de leiding van meer gevorderde mensen te reageren.
2. De middenstand - zowel de grote als de kleine. Deze mensen vormen de meerderheid van iedere natie - intelligent, vlijtig, vaak bekrompen, onderzoekend, in wezen godsdienstig. Zij worden verscheurd door economische en ideologische conflicten en omdat zij kunnen lezen en discuteren en beginnen te denken, vormen zij het krachtigste element in iedere natie.
3. De denkers. Deze zijn de vrouwen en mannen van hoge intellectuele ontwikkeling, die denkbeelden kunnen vatten en deze kunnen formuleren tot idealen. Zij maken gebruik van alle bekende methoden om het grote publiek te bereiken. Zij zetten hun middenstand tot activiteit aan en schudden via hen de massa wakker. De rol die zij spelen is van het allergrootste belang. Zij zijn voortdurend bezig de wereldaangelegenheden te beïnvloeden - soms ten goede, soms voor zelfzuchtige doeleinden.
4. De nieuwe groep van werelddienaren. Deze zijn de mensen, die aan de nieuwe wereldorde bouwen. Zij allen zijn er zeer beslist op uit de mensheid te dienen. Door hun vermogen om op de geboden gelegenheid van geestelijke waarde te reageren komen zij uit iedere klasse, groep, kerk, partij, ras en natie te voorschijn en vertegenwoordigen hierdoor de gehele mensheid. Zij kunnen de stromingen van het nieuwe tijdperk en de eigenschappen ervan aanvoelen en begrijpen. Zij spreken alle talen: zij omvatten alle religies, alle wetenschappen en filosofieën. Hun kenmerken zijn synthese, alomvattendheid, verstandelijk vermogen en fijne mentale ontwikkeling. Zij zeggen en schrijven geen woord waardoor zij de éne mens van de andere zouden dreigen te scheiden of - in groter verband - de ene natie van de andere. Zij erkennen geen geloof dan dat van broederschap, gebaseerd op het Ene Leven. Zij erkennen geen gezag behalve dat van hun eigen ziel. Zij maken geen misbaar over hun eigen denkbeelden, ontdekkingen en theorieën, doch doordat zij zo'n veelomvattende kijk op de dingen hebben en zo ruim zijn in hun vertolking van de waarheid, zien zij de hand van God in al het gebeuren, Zijn stempel op alle vormen en horen zij Zijn toon door ieder verbindingskanaal tussen de subjectieve werkelijkheid en de objectieve uiterlijke vorm klinken.

Boven en achter deze vierledige verdeling van de mensheid staan de Verlichten, wier recht en voorrecht het is om de menselijke evolutie gade te slaan en de mensen te leiden naar hun bestemming. In het Westen worden zij Christus en Zijn discipelen genoemd. In de godsdiensten van het Oosten worden zij bij vele namen genoemd. Zij staan ook bekend als de Boodschappers van God of de Hiërarchie der bevrijde zielen, die zonder ophouden tracht de mensheid te helpen en bij te staan. Dit doen zij door denkers van wereldbetekenis inzichten te geven, opdat deze denkbeelden op tijd zullen worden erkend om uiteindelijk de leidende factoren in het menselijk leven te worden.

Door dit werken met denkbeelden in combinatie met de voortdurende inprenting van de grote en essentiële begrippen in het menselijk bewustzijn, ontwikkelt de mens het vermogen te denken, te kiezen en een veilige basis voor het leven te leggen. Deze essentiële begrippen liggen ten grondslag aan ons evolutieproces. Door het aanbieden van evolutionaire denkbeelden ontwikkelt zich een gestadige vooruitgang naar een grotere vrijheid van denken (door de methode van proefneming, terzijdeleggen en hernieuwd pogen met behulp van steeds nieuwere begrippen). Deze grotere vrijheid zal de mens in staat stellen het leven nauwkeurig naar de grote gedachtepatronen te bouwen, die ten grondslag liggen aan de uiterlijke structuur van onze wereld. (terug naar boven)

 

ER BESTAAT EEN PLAN VOOR DE MENSHEID

Deze gedachtenpatronen veroorzaken bij alle volkeren de tegenwoordige vloed van experimenten op staatkundig gebied. Maar heden ten dage werden er nog geen bewuste pogingen op grote schaal gedaan om de mensen zodanig op te leiden, dat zij met de wereld van ideeën in verbinding kunnen komen en vandaar de problemen.

Later, wanneer deze problemen duidelijker zullen worden ingezien, zal men met wijsheid weten te handelen en met zorg de waarnemers, vertolkers en doorgevers van waarheid opleiden. Deze zullen vrouwen en mannen zijn, wier intuïtie door hun dynamisch denken is ontwaakt. Zij zullen zich zodanig op het algemeen welzijn afstemmen, dat hun denken vrij zal zijn van ieder gevoel van afgescheidenheid; hierdoor zullen zij in contact kunnen treden met de wereld van innerlijke werkelijkheid en waarheid. Het behoeven niet persé mensen te zijn, die in de gewone betekenis van het woord "godsdienstig" worden genoemd. Zij zullen echter van goede wil zijn en van hoog mentaal gehalte; zij zullen goed onderlegde en scherpzinnige denkers zijn. Zij zullen vrij zijn van persoonlijke eer- en zelfzucht, bezield door liefde voor de mensheid en door het verlangen de mensen te helpen. Een zodanige mens is een geestelijk gerichte mens.

De beslissing van de geestelijke Hiërarchie van de planeet om het denkvermogen van de mensen sneller te trainen en dit tot een meer samenvattende eenheid te richten, leidde tot een besluit. Dit besluit betrof de vorming van groepen van werkers en denkers, die door hun werkzaamheden in de wereld sindsdien de mensheid gedurende drie à vier eeuwen in zo grote mate bestuurd en beïnvloed hebben. We zien sedert de 15e eeuw welbepaald en specifiek groepswerk ontstaan langs duidelijk afgetekende lijnen, waarbij iedere groep het een of andere aspect van de waarheid en de werkelijkheid naar voren heeft gebracht. (terug naar boven)

 

ZEVEN CATEGORIEËN GROEPEN

Deze groepen kan men algemeen in vier categorieën onderbrengen: cultureel, politiek, religieus en wetenschappelijk. In de laatste honderd jaar zijn er heel duidelijk drie andere groepen bijgekomen: de filosofische, psychologische en financiële groepen.

Door hun werkzaamheden hebben wij heden een mensheid, die hoewel niet vereend, nauw verbonden is en die door drie dingen wordt gekenmerkt:

1. Een verbazingwekkende onderlinge betrekking en gemeenschappelijke verbinding, waarvan radio, pers, moderne vervoermiddelen, telefoon en internet de media zijn.
2. Een algemeen verspreide liefdadigheid en een groeiend besef van verantwoordelijkheid voor de medemens, die in het jaar 1500 volkomen onbekend waren. Bewegingen als het Rode Kruis, opvoedkundige instellingen, ziekenhuizen en de tegenwoordige maatregelen van economische bijstand die in ieder land kunnen worden aangetroffen, zijn daarvan de uiterlijke verschijnselen.
3. Een bewuste of onbewuste verdeling van de gehele mensheid in twee fundamentele groepen, die kunnen worden gekenschetst als behoudend en vooruitstrevend, welke ontwikkeling zich heeft voltrokken door alle politieke partijen en religies heen. (terug naar boven)

 

DE ONMIDDELLIJKE DOELEINDEN VAN HET PLAN

Deze zouden als volgt kunnen worden omschreven:

1. Het verhogen van het bewustzijnsniveau der mensen, zodat intelligent denkende mannen en vrouwen bewust in contact zullen staan met de wereld van ideeën en het gebied van intuïtieve waarneming. Dit betekent dat zij op de innerlijke werkelijkheid georiënteerd zullen zijn. De gemiddelde vrouwen en mannen zullen er dan toe gebracht worden definitief hun aandacht van de wereld van emoties, waarin ze tot dan toe geleefd hebben, af te wenden en zij zullen beginnen hun leven bewust door helder en verstandig denken te laten bepalen. Naarmate men de werelddienaren en hun werk meer zal (h)erkennen zullen de massa's in hun geheel hiervan een beslist gunstige uitwerking ondervinden. Zij zullen hun levensomstandigheden zodanig zien verbeteren en op verstandige wijze zien ordenen, dat de huidige toestand van angst en van intense concurrentiestrijd om het bestaan vervangen zal worden door een zichtbaar groeiende stabiliteit en zekerheid. Een leven met meer vrije tijd zal bijgevolg mogelijk worden en dit zal de mens in staat stellen zijn mentale en geestelijke vermogens op normale wijze tot ontplooiing te brengen.

2. Verheldering brengen in de internationale situatie. Daartoe is het nodig dat iedere natie twee dingen gaat beseffen:

Vallend Licht

HET WERK VAN DE GEESTELIJKE HIËRARCHIE VAN DE PLANEET

Het meest bijzondere en aangrijpende agendapunt van het hiërarchisch werk in deze tijd is de, nu aan de gang zijnde, voorbereiding van de Hiërarchie voor haar terugkeer naar werkzaamheid op het uiterlijke vlak. Het is daarom belangrijk dat meer mensen weten van het bestaan van de Hiërarchie en dat zij weten wat voor soort mensen de Meesters van Wijsheid eigenlijk zijn.

Illustratie: 'Vallend Licht'

(terug naar boven)

 

 

 

 

 

 

 


DE AARD VAN DE GEESTELIJKE HIËRARCHIE

De Geestelijke Hiërarchie van de aarde is samengesteld uit diegenen van de mensheid die over de stof hebben gezegevierd en die het doel van meesterschap over het lagere zelf hebben bereikt langs hetzelfde pad, dat mensen vandaag gaan.
Deze geestelijke persoonlijkheden hebben geworsteld en gestreden voor de overwinning op en de beheersing van het stoffelijk gebied en zij vochten met de innerlijke beneveling en vervuiling , de gevaren, de kwellingen en het verdriet van het gewone dagelijkse leven. Zij hebben elke stap gezet op de lijdensweg, hebben elke mogelijke ervaring opgedaan, zijn iedere moeilijkheid te boven gekomen en hebben de eindstreep gehaald. Hierin ligt hun recht om te dienen en hun kracht en werkelijkheid met betrekking tot de nog altijd worstelende mensheid. Zij kennen het wezen van pijn en smart en kunnen hun werkwijzen volmaakt afstemmen op wat een mens nodig heeft. Zij worden gekenmerkt door een blijvende liefde, die alles verdraagt en altijd werkt voor het welzijn van het geheel; door een weten, dat is verzameld in het leven; door ondervinding, die is gegrond in de evolutie van de tijd;door een moed, die het gevolg is van die ondervinding; en door een verlichte en intelligente doelstelling, die zich voegt naar de bedoeling van de Planeet - Logos, en een dynamische wil, die geen belemmering duldt voor de uiteindelijke uitvoering van die goddelijke bedoeling.

De geestelijke Hiërarchie is het resultaat van menselijk handelen, streven en bereiken; zij is geschapen door en uit de mensheid. De leden van de Hiërarchie hebben volledige beheersing over de persoonlijkheid - of het lagere zelf - bereikt. Het draait bij hun niet langer om het bewustzijn van het individu, maar zij zijn tot het grotere besef gekomen van het planetaire groepsleven, dat alle stadia omvat, vanaf dat minieme gevoel van sociale verantwoordelijkheid van de mens die zijn eerste stappen zet op het pad naar geestelijke rijpheid, tot aan het alomvattende begrip van de Christus zelf.

De leden van de Hiërarchie zijn Meesters van Wijsheid. Net zoals de graad van meester op juridisch gebied aanduidt, dat iemand bekwaamheid of meesterschap heeft bereikt op een bepaald terrein van menselijk inzicht, zo is de meester van Wijsheid iemand die, door meesterschap over zichzelf, meesterschap heeft verworven op het hele gebied van menselijke evolutie. Vanwege een individuele, natuurlijke aanleg voor een bepaald arbeidsterrein dragen zij elk op een speciale manier bij aan de menselijke vooruitgang op een van de zeven grote gebieden van wereldwerk: politiek, godsdienst, opvoeding, wetenschap, filosofie, psychologie of economie. (terug naar boven)

 

HET WERK VAN DE HIËRARCHIE

De Meesters zijn een wereldomvattende groep leiders, ervaren en bedreven in de verschillende werkvelden van de moderne wereld, georganiseerd in een goed sluitend communicatienetwerk, met vertegenwoordigers in alle volkeren, zowel in het oosten als in het Westen, en opererend in de nauwst mogelijke samenwerking.

De totale hiërarchische organisatie heeft drie hoofdafdelingen: één met verantwoordelijkheid voor de politieke vooruitgang van de wereld, of het regeren in eigenlijke zin; een tweede met verantwoordelijkheid voor het onderwijs in zijn drie aspecten: opvoeding godsdienst en genezing; en een derde afdeling , verantwoordelijk voor de vooruitgang van de gehele economie: industrie, verhouding tussen arbeid en kapitaal, wetenschappelijke ontdekkingen, financiën van alle sectoren, intellectuele cultuur en kunst. Deze derde afdeling is de grootste van de drie, met vele departementen.

De Meesters van Wijsheid zijn veel praktischer en realistischer dan de meest efficiënte grote zakenleiders in onze moderne wereld. Zij kunnen de gebeurtenissen in de wereld veel sterker beïnvloeden dan de machtigste regeringsleiders ter wereld. Zij maken onafgebroken studie van de menselijke aangelegenheden en letten op alle menselijke neigingen en plannen ter verbetering van de wereld.

De Meesters werken volgens plan en staan bekend als: “De Bewakers van het Plan”. Het Plan is er voor alle mensen, overal in de wereld; het wordt verwezenlijkt onder de dwingende invloed van de evolutie zelf.

Zij werken volgens de wet en dwingen de mensheid nooit. Op de individuele vrijheid, in het bijzonder de geestelijke vrijheid, wordt nooit inbreuk gemaakt.

Wat ook maar werkelijk goed is voor de mensheid als geheel is een rechtmatige hulp voor hun werk en strookt met de basisdoelstelling van het Plan zelf. Bijvoorbeeld: het vestigen van juiste menselijke betrekkingen tussen rassen en volkeren en tussen alle soorten groepen; het vervangen van de wedijver door samenwerking op alle terreinen van menselijk handelen; de groei van erkenning en van het gebruik van de kracht van de goede wil.

Het werk is sinds de 15e eeuw bevorderd door de uitzending van bekwame, gevorderde discipelen, getraind om speciaal op deze terreinen te werken. Een aantal van zulke discipelen verscheen ongeveer tezelfdertijd, soms op heel verschillende plaatsen in de wereld, en hoewel zij afzonderlijk werkten, hadden zij een uitwerking op ’s mensen bewustzijn. Tegenwoordig wordt al het werk geïntegreerd en gecoördineerd in één wereldomvattende groepsinspanning, en worden de gevorderde leden van deze groep, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Plan op deze terreinen, de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren genoemd.

De resultaten van dit werk zijn duidelijk te zien:

Contact | Disclaimer | Webdesign