INLEIDING TOT

DE NIEUWE PSYCHOLOGIE voor het WATERMANTIJDPERK

Lezingen

Samenstelling van de Mens

Epifyse of Pijnappelklier

Begoocheling, een Wereldprobleem

Telepathie en Etherisch Lichaam

De Dood, Brenger van Veranderingen

Het Naar Buiten Treden Van De Geestelijke Hiërarchie

De Volle Maan meditatie

De Nieuwe Groep van Werelddienaren

Esoterische genezing

De Wetenschap van de Antahkarana

Het Plan en de innerlijke Wereldregering

De Bestemming der Volkeren.

Waarom dromen wij?

Plicht en Verplichting

Eerzucht

Intellectuele Hoogmoed

Het Werk

De Akasha Kronieken

 

Stof tot nadenken

 

Nieuw!Jaloezie

Naar jaloezie en afgunst, maatschappelijk gezien als een negatieve eigenschap, is al veel onderzoek gedaan. Hoe kijkt de esoterie hier tegenaan? Begoochelingen zijn onbewuste drijfveren in het leven van alledag. De evolutionaire doelstelling van de mens is om in het aardse leven door middel van een natuurlijke ontwikkeling van het niet-werkelijke (persoonlijkheid met de begoochelingen) naar het werkelijke (ziel) te streven

 

Nieuw!Lezing Kunst Zien

Liesbeth Schram bespreekt een aantal schilderijen van haarzelf en van Anne Mulleners en legt aan de hand van het leven van Vincent van Gogh verbindingen tussen uitspraken van Alice Bailey en enkele van zijn werken.

 

Het loslaten van oude patronen

Onder invloed van het Watermanteken en de 7e straal van Wet en Orde zal de wereldreactie zich in het beginstadium op fysiek niveau openbaren. In laatste instantie zullen goddelijke hoedanigheden zich openbaren en de geschiedenis en beschaving veranderen. Energieën zijn onpersoonlijk en tweevoudig (positief en negatief) in hun uitwerking. Christusbewustzijn staat voor de energie van de 2e straal van Liefde –Wijsheid.

Appel van Eva

De appel van Eva (Karen Bauer)

 

Doel en gevaren van leiding

Orgaandonatie

The Secret en de Wet van Aantrekking

Van Bethlehem tot Golgotha

Beschaving en Cultuur

 

 

Deze lezingen werden en worden in kleine kring gehouden, en vormen in zichzelf afgesloten thematische besprekingen van onderwerpen uit de boeken van Alice Bailey. Het is mogelijk om een lezing op aanvraag te organiseren voor belangstellenden. Voor méér informatie of om een printbare versie te krijgen van de sheets van deze lezingen: stuur een mailtje.

 

Opmerking: In de bronvermeldingen van de lezingen wordt regelmatig verwezen naar de uitgeverij Mirananda (Den Haag). Sinds enige tijd worden de genoemde boeken hiervan gedistribueerd door de uitgeverij Synthese in Den Haag.

 

Voor het bekijken van de PDF's moet Acrobat Reader geïnstalleerd zijn op uw computer.
Klik hier om deze te downloaden.

**********

Reveille

 

 

 

Samenstelling van de Mens

Zo boven, zo beneden. De mens als afspiegeling van de kosmos.

Het grondpatroon in deze filosofie is de samenstelling van de mens. Uitgangspunt is, dat de mens een ziel in incarnatie is en gebruik maakt van 3 lichamen van waarneming.

DE SAMENSTELLING VAN DE MENS (pdf)

terug naar overzicht

**********

Begoocheling, een Wereldprobleem

Vertrekpunt is de definitie van intuïtie. Uitgaande van deze definitie ontstaat er een omschrijving van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid is echter in het dagelijkse leven versluierd. Het thema wordt zodoende de bespreking van de verschillende soorten van “vervormde werkelijkheid”, zoals Maya, Begoocheling en Illusie. Nagegaan wordt van welke gebieden deze soorten afkomstig zijn, m.a.w. wat de werkelijke aard ervan is en waarin hun oorzaken gelegen zijn.

BEGOOCHELING, EEN WERELDPROBLEEM (pdf)

terug naar overzicht

**********

Telepathie en Etherisch Lichaam

Telepathie is een normaal ontplooiïngsverschijnsel en dit loopt evenwijdig aan de geestelijke ontwikkeling.
Kenmerken:

TELEPATHIE EN ETHERISCH LICHAAM (pdf)

terug naar overzicht

**********

 

 

De Dood, Brenger van Veranderingen

De dood is nog altijd een zwaar beladen onderwerp; door middel van kennis kan echter veel angst weggenomen worden.
Onderwerpen zijn o.a.:

Het stervensproces belicht door Sogyal Rinpoche, in diens boek Het Tibetaanse boek van Leven en Dood.

DE DOOD, BRENGER VAN VERANDERINGEN (pdf)

terug naar overzicht

**********

 

Het Naar Buiten Treden Van De Geestelijke Hiërarchie

Een overzicht van het proces in 3 fasen en de aard van het werk van het Naar Buiten Treden van de Geestelijke Hiërarchie. De sleutel tot de Hiërarchie en Haar Verschijning in stoffelijke vorm is de eenvoudige waarheid van de Immanente God. Niet de idealistische volmaaktheid van de dromerige mysticus, maar de beheersing over de persoonlijkheid als drievoudig voertuig van de ziel: fysiek, astraal en mentaal. Het is de sleutel tot het evolutionaire proces en de eeuwige hoop van alle vormen in alle natuurrijken.

NB: voor een goed begrip van de passages in deze lezing die gaan over het Joodse volk is de informatie in onderstaand artikel dan ook van belang. Immers: volgens de Tibetaan is de plaats van de Joden in de bestemming van het mensenras zo oud, dat hun geschiedenis die van het mensenras symboliseert.

Studie der Mensheid: VERKLARING OVER HET JOODSE VOLK (pdf)

HET NAAR BUITEN TREDEN VAN DE GEESTELIJKE HIËRARCHIE (pdf)

terug naar overzicht

 

fontein in Australië
**********

De Volle Maan meditatie

is een krachtige methode van dienst aan de mensheid. Het is bedoeld als groepsmeditatie.

VOLLE MAAN - MEDITATIE (pdf)

 

Voor het overzicht van de maanmeditaties in 2010 met de sleutelwoorden zie: MAANFASEN 2010 (pdf)

 

terug naar overzicht

**********

 

De Nieuwe Groep van Werelddienaren

Werelddienaar in een ander perspectief.

Het kenmerk van een bewuste ziel is dat deze zich manifesteert door middel van een steeds omvattender gevoel van verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor gezin, stad, land en mensheid. De werkzaamheid daarin is herkenbaar door uitingen van begrip (liefde, niet emotioneel), verdraagzaamheid, vergeving, rechtvaardigheid en het bevorderen van samenwerking en eenheid, waardoor de juiste menselijke verhoudingen worden bevorderd. Elke persoonlijke bijdrage voegt iets toe aan het welzijn van het geheel.

 

DE NIEUWE GROEP VAN WERELDDIENAREN (pdf)

terug naar overzicht

**********

Esoterische genezing

Ziekten van Mystici en Discipelen-I

Alle ziekten zijn het gevolg van een geremd zielenleven. Ziekte is het product van en is onderworpen aan 3 invloeden:

ZIEKTEN VAN MYSTICI EN DISCIPELEN - I (pdf)

 

Ziekten van Mystici en Discipelen-II

Moeilijkheden welke uit zielencontact voortvloeien

Het doel van een ingewijde is om elk centrum in het etherisch lichaam ontvankelijk te maken  voor de straalsenergie van de ziel, te bevorderen d.m.v. stimuleren, elimineren en tenslotte stabiliseren.

ZIEKTEN VAN MYSTICI EN DISCIPELEN - II (pdf)

terug naar overzicht

 

**********

 

Vijf inwijdingen

 

De Wetenschap van de Antahkarana

De Antahkarana vormt de brug tussen het Hoger en Lager Denkvermogen. Men noemt hem ook wel de Regenboogbrug of bewustzijnsdraad. De Antahkarana heeft geen fysieke tegenhanger omdat deze zich bevindt in het etherisch lichaam. In de ruggengraat bevindt zich een drievoudige draad:

Deze draad is de uiterlijke openbaring van de Antahkarana.

DE WETENSCHAP VAN DE ANTAHKARANA (pdf)

terug naar overzicht

**********

Het Plan en de innerlijke Wereldregering.

Het in de mensheid tot stand brengen van een subjectieve synthese en een telepathische wisselwerking, waardoor tijd teniet gedaan zal worden. Prestaties en kennis uit het verleden zullen onder het bereik van ieder mens worden gebracht. De ware betekenis van denkvermogen en brein zal zich aan de mens openbaren. Dit zal hem alomtegenwoordig doen zijn en tenslotte de deur tot alwetendheid openen.

HET PLAN EN DE INNERLIJKE WERELDREGERING (pdf)

terug naar overzicht

 

Draak, geschilderd door Anne

Draak der Wijsheid, gezien als beeld

en geschilderd door Anne (14 jaar).

[Symboliek: Ruimte]

 

**********

De Bestemming der Volkeren.

Er zijn 2 groepen, 2 doeleinden, 2 grote geformuleerde idealen, 2 stromen van actieve energieën – de 6e straal van het Vissentijdperk en de 7e straal van het Watermantijdperk. Steeds 2 energieën die met elkaar in strijd zijn, waardoor de verschillende ideologieën ontstaan, herkenbaar in politiek, godsdienst, economie, filosofie, maatschappelijk en opvoedkundig. Ook staat de mensheid onder invloed van de 4e straal van Harmonie door Conflict. Onder de 6e straals kracht is men in gebreke gebleven om ziel en vorm intelligent en liefdevol tot een eenheid te vormen en dit heeft sinds 2000 jaar voor een noodlottige, verkeerd bestuurde wereld gezorgd. De 6e straals kracht heeft geleid tot scheiding, zoals een individueel mens kan lijden onder een “gespleten persoonlijkheid”. DE BESTEMMING DER VOLKEREN (pdf)

terug naar overzicht

Klok, gemaakt door Anne

Klok, gemaakt door Anne

[Symboliek: Tijd]

**********

Waarom dromen wij? 

Dromen hebben binnen de psychologie een grote plaats ingenomen. Zij blijken aan te tonen dat de mensheid een inwendig, innerlijk subjectief leven heeft, gebaseerd op oude herinneringen, op tegenwoordige leringen en op contacten van velerlei soort.
Een zuiver begrip van het droomleven der mensheid zal tot het vaststellen van drie feiten leiden:

Deze drie feiten zorgen voor een bepaalde toenadering met betrekking tot de door ons bechouwde problemen en zij zouden, indien ontleed, het standpunt van esoterici bevestigen.

WAAROM DROMEN WIJ? (pdf)

 

terug naar overzicht

 

STOF TOT NADENKEN

Doel en gevaren van leiding

Een rimpelend watervlak kan niets dan gebroken beelden weerkaatsen. Wanneer leerlingen nog niet hun wereldse hartstochten hebben leren beheersen en de waarheid van de Ziel niet kennen, zal hun onvoorbereide geest alles opvatten in het licht van hun wereld  en niet in hun geestelijke en innerlijk oordeel.
Helena P. Blavatsky: Esoterische Opstellen en instructies

DOEL en GEVAREN van LEIDING (pdf)

terug naar overzicht

Orgaandonatie

Een ander licht op bestaande aannames? Emoties, gedachten en de waarneming van ons fysieke lichaam zijn voor ons een feit. Voor veel mensen is het nog niet herkenbaar vanuit welke bron wij voelen, denken en handelen. Waarom moet de ene mens heel veel lijden en komt de ander het geluk schijnbaar aangewaaid? De tegenstellingen in het ervaren van het dagelijkse leven lijken soms zo groot en onrechtvaardig. In de Nieuwe Psychologie zijn er wellicht aanwijzingen te vinden, die een nieuw licht op het (geconditioneerde) denken kunnen werpen.sluier

ORGAANDONATIE (pdf)

(zie tevens de website van de Stichting Bezinning Orgaandonatie)

 

terug naar overzicht

 

The Secret en De Wet van Aantrekking

Volgens de makers – de Australische Prime Time Productions – waren figuren als Plato, Isaac Newton, Alexander Bell, Ludwig van Beethoven en William Shakespeare – in hun tijd al bekend met het fenomeen.  Waar de secret-hype om draait is de wet van aantrekkingskracht.
De Kosmische Wet van Aantrekking drukt de werkzaamheid van de ziel uit. Intuïtie en dienstbaarheid zijn de kenmerken van de ziel. Intuïtie, die gebruikt wordt in dienst van de mensheid en die niet op persoonlijke belangen berust.
In deze lezing wordt aan de hand van de Nieuwe Psychologie van Alice A. Bailey een esoterische benadering uitgewerkt.

THE SECRET en DE WET VAN AANTREKKING (pdf)

terug naar overzicht

Van Bethlehem tot Golgotha

Het leven van Jezus als allegorie voor het Pad van Inwijding. In deze drie lezingen wordt het verhaal over het leven van Jezus zoals het vanuit de Bijbel tot ons gekomen is op een esoterische manier geduid. Het oude verhaal op een nieuwe manier belicht.

 

VAN BETHLEHEM TOT GOLGOTHA I: De Bijbel, een mystiek verhaal?

VAN BETHLEHEM TOT GOLGOTHA II: De vijf inwijdingen

VAN BETHLEHEM TOT GOLGOTHA III: Bijbelse begrippen vanuit een nieuw perspectief

terug naar overzicht

Beschaving en Cultuur

 

BESCHAVING en CULTUUR (nog in bewerking)

terug naar overzicht

 

 

terug naar lezingenoverzicht

 


 

 

Contact | Disclaimer | Webdesign