Visies

Op deze pagina treft u visies en meningen aan die het spanningsveld tussen wetenschap, filosofie, spiritualiteit en religie illustreren. Aan de hand van citaten uit deze artikelen kan doorgelinkt worden naar de websites waar ze zich bevinden. Ze zijn uitsluitend bedoeld als referentie waarop eveneens het citaat van de Tibetaan van toepassing is:

"....Zij kunnen, of kunnen niet, juist, waar en nuttig zijn. Door een juiste toepassing en door de intuïtie te oefenen is het aan u hun waarheid na te gaan. [...] Indien de uiteenzettingen een toevallige bevestiging vinden of bevonden worden waar te zijn door ze aan de Wet van Overeenkomsten te toetsen, dan is het best en goed. Doch is het niet het geval, laat dan de leerling niet aannemen wat er gezegd wordt....."

Nieuw! Een visie op de verschillende crises van deze tijd (TV-interwiew EenVandaag).

(esoterisch) Astrologische visies

Religie, Wetenschap en Filosofie

Visie vanuit de Psychologie

Vedische Visie

Theosofische visie

Visie van Intelligent Design

Mechanistische visie

Contrasting Views on Christianity, Racism, Antisemitism, and Nationalism

Wetenschap en Bewustzijn

(esoterisch) Astrologische visies

 

Astrologie-Nieuwsbrief januari 2010 - Een nieuw jaar

door drs. Han van Straaten

Het jaar 2010 is een buitengewoon jaar. [...] Want 2010 is het jaar van de coming out. Het is het jaar van de waarheid, de eerlijkheid, van de ethiek en van de uitvindingen. Ook op grotere schaal dienen we als mensheid te laten zien waar we voor staan. Willen we na het eerste decennium van deze eeuw vol vertrouwen richting 22e eeuw kunnen koersen, dan dienen een aantal forse knopen te worden doorgehakt. En zoals dat gaat in de 21e eeuw, dat doen we op wereldschaal. Zoals op de klimaattop in Kopenhagen de bedoeling was.

 

meer op: www.astro-econoom.nl

2012: Geen ondergang van de wereld, geen paradijs op aarde, de nieuwe wereld is er al.

door drs. Roeland de Looff © roeland@dirah.nl

Uit de conclusie: ... Het enige wat van het 2012 verhaal overeind blijft is de langzame geboorte van een Nieuwe Wereld. Echter die Nieuwe Wereld is er al voor het grootste deel. 
Het hele artikel is te vinden op www.dirah.nl/2012.htm

 

(Ter vergelijking hierbij: zie de lezing over "Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie" en het document Studie der Mensheid: Verklaring over het Joodse Volk)

 

terug naar Visies

 

Religie, Wetenschap en Filosofie

Flip Krabbendam: Geloof, ongeloof en filosofie - een filosofische benadering

Wat komt er na de confrontatie tussen religie en wetenschap?
Voor het volledige artikel zie: http://blogger.xs4all.nl/cwdelft/

 

Twee geloven op een kussen - De schepping als intelligent ontwerp

Skepsis/wetenschappers met religieuze achtergrond - een sceptische visie

Visie vanuit een kritische houding – hoor en wederhoor

Auteur: Marcel Hulspas. Bron: Skepter 15(1), maart 2002

Het oude creationisme heeft zijn beste tijd gehad. Een nieuwe, subtielere school van gelovigen probeert God boven Darwin te zetten. Sommige darwinisten doen een beetje mee.
Bekvechten schept geen vriendschappen. De felle strijd die twee jaar geleden uitbrak na het besluit van de Kansas Board of Education om scholen voortaan alleen nog biologieboeken aan te raden die evolutie én schepping behandelen, toonde aan hoe diep de tegenstelling tussen de officiële wetenschap en de bijbels geïnspireerde creation science nog steeds is. De uitkomst van die strijd (na de verkiezingen haalde een vernieuwde Board bakzeil, biologieleraren hoeven alleen nog maar godsdienstige vragen met respect te beantwoorden) onderstreepte nogmaals hoe de machtsverhoudingen liggen.

Pleidooi voor een open houding - ten aanzien van de historische oorsprong van het leven

Auteurs: Cees Dekker en Ronald Meester, Bron: Skepter 15(4), december 2002

Met dit artikel willen wij reageren op het artikel 'Twee geloven op een kussen, de schepping als intelligent ontwerp' van Marcel Hulspas in Skepter, maart 2002. Hier probeerde Hulspas af te rekenen met 'Intelligent Design' (ID), een verzamelnaam voor een recent pleidooi om 'ontwerp' te onderkennen als een centraal verbindend element in de natuur. Hulspas haalt bij het kaderstukje 'ID in Nederland' onze oraties aan (overigens zonder enig inhoudelijk commentaar). Onze reactie hieronder is ingegeven door het feit dat Hulspas een volstrekt onjuist beeld schetst van ID in een artikel dat vooral suggestief is maar weinig inhoud bevat. Wij pleiten voor een open houding ten aanzien van ID en andere onorthodoxe ideeën over de geschiedenis van onze wereld, die men kritisch op inhoud moet beoordelen.

Voor de volledige discussie over dit onderwerp, zie http://www.skepsis.nl/ontwerp.html


terug naar Visies

 

Visie vanuit de Psychologie

JUNG, RELIGIE EN DE WETENSCHAP

Auteur: Koert van der Velde. Trouw, Religie en Filosofie, 21.10.2002

De psychologie van Carl Jung (1875-1961) geeft een totaalvisie op de mens en op religie.
Volgens kleinzoon psychiater Baumann zal het nog jaren duren voordat de wereld inziet hoezeer zijn opa het bij het juiste eind had. [....] Jung heeft gezegd: "mijn werk is meer voor volgende generaties dan voor mijn tijdgenoten bedoeld", zegt publicist Hans Gerding in een beschouwing over de waarde van Jung voor de 21e eeuw. Op grond van wetenschappelijke argumenten bracht Jung religie binnen de muren van het academisch establishment voor het voetlicht. Je zou dus denken dat met wat Jung aandraagt de mensen naar mogelijkheden op zoek zouden gaan. Maar daarvoor hebben ze de vrijheid niet.Vrijheid is bedreigend en daarom is men gevlucht van afhankelijkheid van de kerk naar afhankelijkheid van wetenschap, consumentisme, tv, drugs, liefdeloze seks en macht.

Voor het volledige artikel zie: http://home.wanadoo.nl/a.heer/Jung_wetenschap.htm


terug naar Visies

 

Vedische Visie

De relatie tussen Wetenschap en Religie

Auteur: Ben Kuenen: De relatie tussen Wetenschap en Religie - een Vedische visie, geschreven voorjaar 1998

Wetenschap en religie kunnen niet zonder elkaar.
Wetenschap en religie vliegen elkaar tegenwoordig voortdurend in de haren. Zeker sinds de splitsing die rond de Renaissance vorm begon te krijgen. De wetenschap laakte de dogmatische houding van de godsdienst. Maar nu blijkt de ruimdenkendheid daar ver te zoeken. Hardnekkig blijft men in oude denkbeelden steken. Voor iemands spirituele groei zijn beide kemphanen bruikbaar.

Het volledige artikel is te vinden onder: http://qbenqkub1.tripod.com/WetRel.html

 

terug naar Visies

 

Theosofische visie

De integratie van Wetenschap en Religie

Auteur: Nancy Cooker. Boekbespreking: Ken Wilbur.

Als men tegenwoordig interviews met natuurkundigen en ruimtebiologen beluistert, denkt men misschien dat het wetenschappelijke perspectief overeenkomt met het geestelijke perspectief dat de tijdloze wijsheidheidstraditie bezielt. Jammer genoeg is dit het geval, want ondanks de bereidheid om te zoeken naat buitenaardse levensvormen of meerdimensionale supersnaren-theorieen, wordt vervolgens de heersende denkwijze in de wetenschap bewustzijn nog steeds gedefinieerd als een bijverschijnsel van de stof in plaats van iets dat primair, oorzakelijk en verbindend is.

Heeft het uw belangstelling, lees dan verder op:
http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/integratiewr.html


terug naar Visies

 

Visie van Intelligent Design

Bestaat God? - een visie vanuit Intelligent Design

Ik vroeg mijn vriend: Heb je werkelijk ooit nagedacht over beschikbare bewijsstukken voor het bestaan van God? Of, veronderstel je dat dit een puur naturalistische wereld is en sluit je zo je ogen voor sommige bewijsstukken? Als ik enkele empirische bewijsstukken noem, sta je dan ook wel open om deze te onderzoeken?

Heeft het uw belangstelling, lees dan verder op:http://www.allaboutcreation.org/dutch/bestaat-god.htm

 

terug naar Visies

 

Biologie: onopgeloste vraagstukken - huidige situatie (mechanistische visie)

Rupert Sheldrake: Biologie: Onopgeloste Vraagstukken - problemen met de huidige mechanistische visie, gebaseerd op het eerste hoofdstuk van het boek "Een nieuwe Levenswetenschap"

Rupert Sheldrake, één van 's werelds grootste vernieuwers op het gebied van de biologie, is vooral bekend van zijn theorie over morfische velden en morfische resonantie, welke leidt naar een visie op een levend, zichzelf ontwikkelend universum met een eigen geheugen. Hij werkte aanvankelijk aan de Cambridge Universiteit als ontwikkelingsbioloog en is nu directeur van het Perrott-Warrick project. Voor een uitvoerige biografie zie Rupert Sheldrake (alleen in het Engels).

[.......]

De visie van de mechanisten is gebaseerd op een extrapolatie van de successen in het verleden. Dit is echter onvoldoende. Volgende vraagstukken tonen aan dat het niet vanzelfsprekend is om de mechanistische redenering zomaar als 'waar' aan te nemen...

[........]

Wetenschap is zelf afhankelijk van het werk van de geest

Het proberen te verklaren van de geestelijke activiteit in termen van wetenschap, leidt tot een onontkoombare cirkel-redenering. Om de wetenschap te ontwikkelen is er geestelijke activiteit nodig, om de geestelijke activiteit voor het ontwikkelen van deze wetenschap te verklaren is er terug geestelijke activiteit nodig. Een volledige verklaring kan nooit gegeven worden, daar de mogelijke oplossing steeds opnieuw een probleem voort zal brengen.

Of zoals B. d'Espagnat het onder woorde brengt: "De beginselen van de natuurkunde kunnen nooit onder woorden gebracht worden zonder te verwijzen naar indrukken - en dus de geest - van de waarnemer'. De natuurkunde voor-onderstelt de geest van de waarnemer, hierdoor wordt het verklaren van de geest en zijn eigenschappen in natuurkundige termen onmogelijk.

Het volledige artikel

 

terug naar Visies

 

Alice A. Bailey: Contrasting Views on Christianity, Racism, Antisemitism, and Nationalism

by James Davis
1.0 Conflicting Views, Representations and Misrepresentations
1.2 Contrasts with orthodox Christianity
1.3 "Races"
1.4 On the Jewish people
1.5 Unity and divinity of nations and groups
1.6 Human equality and religion
1.7 References

(Dit artikel is alleen in het Engels beschikbaar)

Het volledige artikel

terug naar Visies

 

Wetenschap en Bewustzijn

Op de terugreis van zijn missie naar de maan staarde astronaut Edgar Mitchell uit het raam van de Apollo-14 capsule en tuurde naar de donkere blauwe planeet aarde. Op dat moment werd hij diep getroffen. Opeens werd hij uit zijn normale bewustzijn getild en voelde hij een immense eenheid, een verbinding met onze planeet aarde en in feite met het hele universum. Nooit eerder had hij een dergelijke ervaring meegemaakt. Zijn ego en de gescheiden wereld buiten hem waren versmolten. Hij kon niet langer een verschil waarnemen, hij zelf was het universum geworden!
[…] Het is de ervaring die in kwantum-fysische termen door David Bohm beschreven is waarbij de waarnemer zelf het geobserveerde wordt!
Het volledige artikel

 

terug naar Visies

Contact | Disclaimer | Webdesign